HNO-Operationen

  • Adenotomie - Nasenrachenmandeloperation (im Volksmund: Polypenentfernung)
  • Tonsillektomie - Gaumenmandeloperation
  • Nasenseptum- und Nasenmuscheloperation
  • Nasennebenhöhlenoperation endoskopisch
  • Stimmbandoperation
  • Mittelohroperation - Tympanoplastik
  • Paukendrainage - Paukenröhrchen
  • Ohrmuscheloperation - plastische Ohranlegeplastik
  • Uvulo-Palato-Pharyngoplastik  Schnarchoperation